دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲

جنگ عراق، چرا؟
من به اين جنگ لعنتی زياد فکر ميکنم و اخبارش را ساعت به ساعت دنبال ميکنم ولی دوست ندارم که زياد در مورد جنگ بنويسم علتش هم اين است که دوستان نظرات تند و متناقضی دارند و ممکن است فضای دوستی ما را خراب کند ولی اين چند نکته زيربنای نظرات مرا ميسازد:
نخست آنکه حماقت است اگر صدام را نماينده مردم عراق بدانيم و او را مظهر دموکراسی برای عراقی ها!
اين بابا در طی ساليان حکومتش که به سه دهه ميرسد، هميشه در پی خودخواهی و زورگويی و ديوانه بازيهای خودش بوده است و جز ايجاد درد سر و مزاحمت و ترس و وحشت برای مردم عراق و کشورهای همسايه هنرديگری نداشته است.
اگر چگونگی اين اظهار نظر در مورد مردم عراق را جويا هستيد، عرض ميکنم که درد کشيده طبيب است و ما هم زير سايه حکومتی به مراتب بدتر از صدام زندگی کرده ايم و شرايط مردم عراق را خوب درک ميکنيم مگر اينکه بگوييد که جمهوری اسلامی ايران مظهر دموکراسی در دنياست.
وقتی که عراق در محاصره اقتصادی بود، ميتوانستيد شيرخشکهای اهدايی سازمان ملل به عراق را در شيراز و اصفهان خريداری کنيد! يعنی که عراقی ها حتی به شيرخشک بچه هايشان هم رحم نمی کردند و برای اينکه آنها را تبديل به پول و اسلحه و آنرا هم دود هوا کنند، همه چيز خود را ميفروختند و به کسی هم رحم نميکردند.
سپس اينکه به قول آقای محمدصادق نيک کار ساده لوحی است که فکر کنيم اين آمريکايی ها در حال صادرات دموکراسی هستند! دموکراسی اگر به زور وارد يک کشور شود که اسمش دموکراسی نيست، ديکتاتوری است. ولی آيا ميتوان با يک ديکتاتور(صدام) به زبان ديگری سخن گفت؟
ديگر اينکه به قول آيت الله منتظری "اين جنگ، جنگی بين ظالم و ظالم است" پس بگذار ظالمها سرشان شکسته شود، اينکه به نفع مظلومان است.
باز هم اينکه تاثير اين جنگ بر ساير بيدادگران خيلی مهم است و نمايانگر تنفر مردم و ملت از حکومتشان است چرا که آمريکا وقتی به کشوری بزرگ مثل عراق يا ايران ميتواند حمله کند که مردم از حاکمان وحکومتشان منزجر و بيزار باشند، در غير اين صورت، امروزه محال به نظر ميرسد که بتوان بر کشور بزرگی حکومت نظامی کرد و اين دقيقا نشانگر اين است که اينگونه حکومتهای ظالم در بين مردم جايی ندارند و مردم آرزوی سرنگونی آنها را دارند و دقيقا به همين دليل است که حاکمانِ ظالمِ بسياری از کشورها شلوارشان را خيس کرده اند.

اين مجسمه به نام Manneken Pis سمبول شهر بروکسل است و داره به روی هر چی ديکتاتور پی پی ميکنه!!

هیچ نظری موجود نیست: